ГРАМАТИКА ЗА ПОЧЕТНИЦИ

ТОП 10 ГРАМАТИЧКИ ПРАВИЛА ЗА ПОЧЕТНИЦИ

grammarСо овој онлајн курс најбрзо и најлесно можете да ги научите или повторите 10-те најважни граматички правила за почетници. Курсот е фокусиран на групите зборови: именки (членови, множина, присвојно s), заменки (присвојни, објект), глаголи (правилни, неправилни), придавки (присвојни, компарација), прилози и правилата за употреба на неколку основни времиња. Поделен е на 5 поглавја, а материјалот предвиден со курсот треба да го завршите во рок од 5 недели.

ВАЖНО: Овој курс може да го запишете и како пакет со вклучени 5 (пет) индивидуални онлајн часови. Часовите се со времетраење од 45 мин./час, а термините ќе ги договорите со Вашата професорка по запишувањето. Цената на пакетот е 4.200 денари.

При запишување, изберете Специјализирани курсеви / Граматика за почетници/Индивидуална регистрација (само курс), или Специјализирани курсеви / Граматика за почетници/Граматика за почетници со часови (со вклучени 5 онлајн часови).