ИНТЕНЗИВНИ КУРСЕВИ

ТРИМЕСЕЧНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСЕВИ


intensiveИнтензивните курсеви по Општ англиски за средношколци и возрасни и Деловен англиски опфаќаат по 9 тематски поглавја и 3 контролни теста.

Можете да изберете еден од трите степени – почетен, среден или напреден и да го завршите во рок од три месеци.