ГРАМАТИКА ЗА ПОЧЕТНИЦИ

ТОП 10 ГРАМАТИЧКИ ПРАВИЛА ЗА ПОЧЕТНИЦИ

grammarСо овој онлајн курс најбрзо и најлесно можете да ги научите или повторите 10-те најважни граматички правила за почетници. 

Курсот е фокусиран на групите зборови: именки (членови, множина, присвојно s), заменки (присвојни, објект), глаголи (правилни, неправилни), придавки (присвојни, компарација), прилози и правилата за употреба на неколку основни времиња. Поделен е на 5 поглавја, а материјалот предвиден со курсот треба да го завршите во рок од 5 недели.

При запишување, изберете Специјализирани курсеви / Граматика за почетници.